USA.QeX.cz

Amišové

Amišové (anglicky Amish, pensylvánskou němčinou Amisch) jsou křesťanská denominace představující jednu z větví novokřtěnců. Její členové jsou soustředěni zejména v Kanadě a USA (konkrétně hlavně v Pensylvánii, Ohiu a Indianě). Amišové se jim začalo říkat jakožto následovníkům Jakoba Ammana.

Amišové starého řádu (Old Order Amish) jsou známi především přísnými zákazy používání techniky (nesmějí používat auta a podobné dopravní prostředky, telefon, elektřinu), uniformními starosvětskými oděvy a dalšími zvláštnostmi. Odmítají militarismus a násilí a zastávají ideu, že žena je podřízena muži. Existuje i řada tzv. modernějších směrů hnutí, které restrikce vůči používání techniky do určité míry omezily; některé skupiny se spojily s mennonity. Většina z nich mluví německým dialektem, tzv. pensylvánskou němčinou.

Amišové žijí na venkově, živí se zemědělstvím či malým obchodováním a výrobou nábytku. Kolem 25 rodin tvoří církevní okrsek (průměrně to znamená asi 75 dospělých). Každý okrsek má svého biskupa, dva kazatele a jednoho diákona, a svou soukromou školu. Bohoslužby slouží každých čtrnáct dní v domech členů. Starají se o své členy od kolébky do hrobu, a odmítají vládní pomoc, jakožto i pojištění. Amišové platí federální, státní i místní daně s výjimkou starobního pojištění. Každý okrsek si „vládne“ sám podle nepsaného tradičního Řádu (Ordnung) a inklinací místního biskupa. Jednou za rok má každý okrsek shromáždění všech členů, kde se diskutují problémy a možné změny. Ženy i muži mají hlas v rozhodování. Ježto neexistuje žádná centrální byrokracie, každý okrsek má poněkud rozdílné zvyky a pravidla. Biskup je vyvolen prostřednictvím loterie z několika doporučených kandidátů. (Loterie je brána jako boží vůle.) Biskupa také může členstvo exkomunikovat.

V roce 2008 žilo v USA asi 231 tisíc amišů, což představuje téměř dvojnásobný počet oproti roku 1992, kdy jich bylo 125 tisíc. Průměrný přírůstek přívrženců hnutí v posledních letech činil 4 % ročně, což způsobuje kombinace vysoké porodnosti (asi 6 dětí na rodinu) a nižší dětská úmrtnost oproti průměru americké společnosti.

Podstránky